تی پیس ریکاوری همراه با ونچورهای  24% و 28% و 31% و 35% و 40% و 60% جهت ارائه اکسیژن با غلظتهای متفاوت در هموگلوبین خون .

محصولات