• نبولایزر دستگاهی است که دارو را به غبار مایع تبدیل میکند تا به واسطه استنشاق به بیمار منتقل گردد
  • نبولایزر MaxiNeb  طراحی شده جهت استفاده در بیمارستان  و یا حتی در منزل
  • با قابلیت نرخ نبولایز کردن دارو تا 5μm to 5μm
  • ایجاد فشار حداکثری از 5 BAR -7 BAR

محصولات