• سیستم کمرای Full HD
  • تکنولوژی CCD
  • قابلیت اتصال کمرای 1chip – 3chip
  • قابل استفاده در تمامی فیلدهای اندوسکوپی
  • کمرای قابل اتوکلاو
  • قابلیت جدا شدن کابل از بدنه کمرا

محصولات