• زاویه دیدصفر درجه
  • به طول های 42.5 – 31.5 – 15  سانتی متر
  • به قطرهای 7.5 – 9 – 10 فرنچ
  • کانال ابزار 6 فرنچ

محصولات