• دارای شیت با  قطر مختلف (12 – 15 – 20 میلی متر )
  • دستگاه مورسلیتور جهت استفاده در اعمال لاپاروسکوپی
  • با حالت محافظت قسمت های برنده از بیمار و کاربر
  • هندپیس قابل اتوکلاو
  • هندپیس سبک

محصولات