• ست رکتوسکوپ بایپولار
  • دارای الکترودهای دائمی
  • عملکرد کات و کوآگوله فوق العاده
  • قابل استفاده در محلول سالین

محصولات