کاتتـر تشخیصی ده الکترود هدایت کننده برای قرار گرفتن در CS  ، با قابلیت مانور دقیق برای ارائه الکتروگرام از دهلیز و بطن چپ

  • کرو تک جهته، با دسته بالا/ پایین
  • محرک سفت نگه دارنده منحنی در محل کاهش نیاز به خواندن ثابت است
  • دارای دسته ارگونومی برای راحتی و سهولت استفاده طراحی شده است

محصولات