• کاتتـر تشخیصی ده الکترود هدایت کننده برای قرار گرفتن در CS
  • دارای کرو تک جهته با دسته ی چرخشی
  • قابل اعتماد با یک دسته تغییر یافته کنترل صاف و دقیق نوک کاتتر برای موقعیت قابل اعتماد فراهم می کند.

محصولات