Radia کاتتـر ده الکترود هدایت کننده نقشه برداری دهلیزی با فرمان دو طرفه برای سهولت قرار گرفتن در سینوس کرونر  با بهبود پایداری و داشتن کیفیت سیگنال بالاتر .

محصولات