به اطلاع کلیه شرکت کنندگان بزرگوار هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران میرساند:

نظر به اینکه در شرایط فعلی نیاز است کلیه دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور برای خدمت رسانی در محل خدمت خود با آمادگی کامل حضور داشته باشند پس از مشورت و هماهنگی های لازم، برگزار کنندگان کنگره قلب و عروق که پذیرای چند هزار نفر از متخصصین و پرستاران رشته های قلب و عروق هستند تصمیم گرفتند این کنگره عینا در اولین فرصت ممکن سال بعد و با برنامه فعلی برگزار گردد.