اره های اتوپسی جهت کالبد شکافی کاربرد دارند که شامل یک هندپیس و یک سیستم استخراج می باشد که دارای بالاترین سطح استانداردهای مهار و فیلترینگ می باشد.این سیستم دارای 5 سطح فیلتراسیون می باشد که سیستم را به بالاترین سطح استانداردی بهداشتی می رساند.

محصولات